Ekshumacja Olsztyn

Proszę dzwonić odpowiemy na wszystkie pytania (Ewa Pszczółkowska – właściciel)

 

ekshumacja olsztyn

Kto może żądać przeprowadzenia ekshumacji?

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

1) na prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego
2) na zarządzenie prokuratora lub sądu,

Kiedy ekshumacja jest dopuszczalna?

Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia

 

Warunki dokonywania ekshumacji

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie przechowywania zwłok i szczątków, osoby przeprowadzające ekshumację powinny stosować środki ochrony osobistej. Natomiast osoby uczestniczące w ekshumacji powinny stosować się środki ostrożności określone przez powiatowego inspektora sanitarnego.

W trakcie ekshumacji ziemię wydobywaną z grobu należy umieścić na powierzchni zabezpieczonej nieprzepuszczalną, wytrzymałą matą.

Zasady dokonywania ekshumacji

Jeżeli zwłoki lub szczątki ekshumowane są przed upływem 20 lat od dnia pochowania osoby, to wydobywane są wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się w szczelnej skrzyni, wybitej blachą.

Natomiast w przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie 20 lat od dnia pochowania wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie.

Rozporządzenie przewiduje ponadto, że w celu ponownego pochowania po zakończeniu ekshumacji, trumna powinna zostać niezwłocznie wydobyta ze skrzyni i umieszczona w grobie bez jej otwierania. Do zasypania grobu powinna być użyta ziemia wydobyta z grobu.

 

Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny. O ekshumacji należy też zawiadomić na piśmie zarząd cmentarza. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z tym że właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783)).

 

Zobacz Również:

Usługi Pogrzebowe

Kremacja

ZASIŁEK POGRZEBOWY

ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY – PORADNIK