ZASIŁEK POGRZEBOWY

Hades Olsztyn

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł. Przed tą datą zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwota ta ustalana była miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi miedzy te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w kwocie 4.000 zł.

Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.

Co należy wiedzieć o zasiłku pogrzebowym?

Zasiłek pogrzebowy stanowi rekompensatę dla osoby, która pokryła koszty po śmierci zmarłego. Zasiłek pogrzebowy może także otrzymać pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli w.w. osoby pokryły koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 1. Ubezpieczonego;
 2. Osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
 3. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
 4. Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 5. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • wnuki i rodzeństwo,
 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku. W razie odmowy prawa do zasiłku pogrzebowego, uprawnionemu przysługuje odwołanie do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)

Hades Olsztyn

Prawo do zasiłku pogrzebowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Przepisy unijne określają, że w przypadku zgonu pracownika najemnego lub osoby pracującej na własny rachunek albo członka jego rodziny zasiłek pogrzebowy wypłacony powinien zostać w państwie właściwym. Państwem właściwym jest to, w którym dana osoba ta podlega ubezpieczeniom społecznym.

Zasiłek pogrzebowy wypłaca instytucja właściwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującym ją prawem. Instytucja ubezpieczeniowa zobowiązana jest do wypłaty zasiłku pogrzebowego, nawet jeżeli ubezpieczony umrze na terytorium innego państwa członkowskiego, ponieważ uznaje się, ze umarł w państwie w którym podlegał ubezpieczeniom.

Zasiłek przysługuje również w państwie właściwym nawet, gdy wnioskodawca mieszka na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo właściwe.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy na mocy ustawodawstwa państwa członkowskiego innego niż to, w którym zamieszkujemy, musimy złożyć wniosek bądź do instytucji właściwej tego państwa, bądź do instytucji w miejscu zamieszkania. Do wniosku dołącza dokumenty dowodowe wymagane przez ustawodawstwo stosowane przez instytucję właściwą.

Dokumentowanie prawa do zasiłku

Instytucje właściwe państw członkowskich UE mogą uzależniać nabycie, zachowanie lub odzyskanie prawa do zasiłku pogrzebowego od przebytych okresów ubezpieczenia lub zamieszkania. Wtedy to zaliczone są okresy ubezpieczenia lub zamieszkania nie tylko w państwie właściwym, ale też przebyte w innym państwie członkowskim. Potwierdzeniem tych okresów ubezpieczenia wnioskodawcy jest formularz E 104 ” Zaświadczenie dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania”, wystawione przez instytucję państwa członkowskiego, któremu ostatnio podlegał. Jeżeli wnioskujący sam nie przedłoży takiego zaświadczenia, o jego wydanie instytucja właściwa, która ma wypłacić zasiłek pogrzebowy sama występuje do instytucji tego państwa członkowskiego.

Polskie przepisy nie uzależniają prawa do zasiłku pogrzebowego ani od okresów ubezpieczenia, ani od okresów zamieszkania, dlatego osoby ubiegające się o zasiłek pogrzebowy zgodnie z polskim prawem nie muszą dokumentować tych okresów przebytych w innym państwie członkowskim. Składają jedynie wniosek Z 12, załączając stosowne dokumenty.

Wygaśnięcie prawa do zasiłku

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Dokumentem potwierdzającym okoliczności, jest zaświadczenie Policji lub prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek w jednostce ZUS właściwej według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy należy w pierwszej kolejności skompletować dokumenty, które są wymagane do jego wypłaty:

 1. wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, (wzór do pobrania)
 2. skrócony odpis aktu zgonu,
 3. oryginał rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank,
 4. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty).

W przypadku, gdy pogrzeb był zorganizowany na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, konieczne jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę, która występuje z wnioskiem o zasiłek.

 

Zobacz Również:

Usługi Pogrzebowe

Ekshumacja

Kremacja

ZASIŁEK POGRZEBOWY

ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY – PORADNIK

źródło : Gazeta Olsztyńska